Notice: This page is available for archival purposes only. Information contained herein may be out of date.

Verordening nr. 628/2000 van de Raad

tot wijziging van Verordening (EG, Euratom, EGKS) nr. 259/68 tot vaststelling van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van deze Gemeenschappen

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 283, Gezien het voorstel van de Commissie(1), ingediend na advies van het Comité voor het Statuut, Gezien het advies van het Europees Parlement(2), Gezien het advies van het Hof van Justitie(3), Gezien het advies van de Rekenkamer(4), Overwegende hetgeen volgt: (1) De voor rekening van de instellingen en organen van de Gemeenschappen aangeworven conferentietolken moeten aan dezelfde wettelijke regeling worden onderworpen, teneinde een gelijke behandeling te waarborgen. (2) Het is derhalve dienstig dat alle conferentietolken worden aangeworven als hulpfunctionaris in de zin van titel III van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD: Artikel 1 Aan artikel 78 van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, wordt de volgende alinea toegevoegd:"De bepalingen inzake aanstelling en bezoldiging welke gelden voor de door het Europees Parlement aangeworven conferentietolken, zijn van toepassing op de hulpfunctionarissen die door de Commissie als conferentietolk worden aangeworven voor rekening van de instellingen en de organen van de Gemeenschappen.". Artikel 2 Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat. Gedaan te Brussel, 20 maart 2000. Voor de Raad De Voorzitter J. Gama (1) PB C 110 van 21.4.1999, blz. 13. (2) Advies uitgebracht op 7 mei 1999 (PB C 279 van 1.10.1999, blz. 496). (3) Advies uitgebracht op 12 mei 1999. (4) Advies uitgebracht op 25 maart 1999.

Recommended citation format:
AIIC. "Verordening nr. 628/2000 van de Raad". aiic.net March 28, 2000. Accessed July 10, 2020. <http://aiic.net/p/185>.


There are no comments to display