Notice: This page is available for archival purposes only. Information contained herein may be out of date.

Neuvoston asetus N:o 628/2000,

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen vahvistamisesta annetun asetuksen (EY, Euratom, EHTY) N:o 259/68 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 283 artiklan, ottaa huomioon komission ehdotuksen, joka on annettu henkilöstösääntökomitean lausunnon(1) saamisen jälkeen, ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(2), ottaa huomioon yhteisöjen tuomioistuimen lausunnon(3), ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen lausunnon(4), sekä katsoo seuraavaa: (1) Yhteisön toimielinten ja virastojen palveluksessa oleviin konferenssitulkkeihin olisi yhdenvertaisen kohtelun varmistamiseksi sovellettava samoja lakisääteisiä ehtoja. (2) Sen vuoksi kaikki konferenssitulkit olisi otettava palvelukseen ylimääräisinä toimihenkilöinä Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen III osaston mukaisesti, ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN: 1 artikla Lisätään Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 78 artiklaan kohta seuraavasti:"Niihin ylimääräisiin toimihenkilöihin, joita komissio ottaa konferenssitulkeiksi yhteisön toimielinten ja virastojen palvelukseen, sovelletaan Euroopan parlamentin palveluksessa oleviin konferenssitulkkeihin sovellettavia palvelukseen ottamista ja palkkausta koskevia edellytyksiä." 2 artikla Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä. Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa. Tehty Brysselissä 20 päivänä maaliskuuta 2000. Neuvoston puolesta J. Gama Puheenjohtaja (1) EYVL C 110, 21.4.1999, s. 13. (2) Lausunto annettu 7. toukokuuta 1999 (EYVL C 279, 1.10.1999, s. 496). (3) Lausunto annettu 12. toukokuuta 1999. (4) Lausunto annettu 25. maaliskuuta 1999.

Recommended citation format:
AIIC. "Neuvoston asetus N:o 628/2000,". aiic.net March 28, 2000. Accessed July 10, 2020. <http://aiic.net/p/187>.


There are no comments to display