Notice: This page is available for archival purposes only. Information contained herein may be out of date.

Rådets förordning nr 628/2000

om att ändra förordning (EG, Euratom, EKSG) nr 259/68 om fastställande av tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkor för övriga anställda i gemenskaperna

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 283 i detta, med beaktande av kommissionens förslag framlagt efter yttrande från Kommittén för tjänsteföreskrifter(1), med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2), med beaktande av domstolens yttrande(3), med beaktande av revisionsrättens yttrande(4), och av följande skäl: (1) För att garantera lika behandling av konferenstolkar som anlitas av gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen bör dessa omfattas av samma rättsliga regler. (2) Därför bör samtliga konferenstolkar anställas som extraanställda enligt avdelning III i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna. HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. Artikel 1 Följande stycke skall läggas till artikel 78 i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna:"Samma rekryterings- och lönevillkor som tillämpas för konferenstolkar som anställs av Europaparlamentet skall gälla för extraanställda som anställts av kommissionen som konferenstolkar för gemenskapsinstitutionernas och gemenskapsorganens räkning." Artikel 2 Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning. Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater. Utfärdad i Bryssel den 20 mars 2000. På rådets vägnar J. Gama Ordförande (1) EGT C 110, 21.4.1999, s. 13. (2) Yttrande avgivet den 7 maj 1999 (EGT C 279, 1.10.1999, s. 496). (3) Yttrande avgivet den 12 maj 1999. (4) Yttrande avgivet den 25 mars 1999.

Recommended citation format:
AIIC. "Rådets förordning nr 628/2000". aiic.net March 28, 2000. Accessed July 10, 2020. <http://aiic.net/p/188>.


There are no comments to display