Konferenstolkutbildning i Sverige

Före Sveriges inträde i Europeiska Unionen år 1995 hörde svenska till de exotiska språken i konferensvärlden. Det användes inom de internationella fackliga organisationerna och vid.

möten i Sverige. Det fanns högst 25 konferenstolkar med svenska som A-språk i hela världen. De flesta var utbildade vid ETI i Genève, men även vid ESIT i Paris samt i Heidelberg och Germersheim i Tyskland.

På utbildningssidan har Sverige sedan 60-talet en väl etablerad utbildning av kontakttolkar i de stora invandrarspråken, som t ex finska, serbokroatiska, spanska och sedermera arabiska,

somaliska, albanska. Undervisningen bedrivs i form av studiecirklar och folkhögskolekurser. Enstaka högskolekurser om 3 terminer har också anordnats. En statlig auktorisation för kontakttolkar infördes 1976. Den enda konferenstolkutbildning som givits var Nordisk konferenstolkning för att tillgodose Nordiska Rådets behov av tolkning mellan finska och skandinaviska språk.

Den 13 november 1994 skulle svenska folket säga ja eller nej till EU i en folkomröstning. För att Sverige i någon mån skulle stå förberett inför ett ja och även för att trygga återväxten av tolkar med svenska i sin kombination anordnade Tolk-och översättarinstitutet vid Stockholms universitet en sex månaders post-graduate konferenstolkutbildning under läsåret 93/94. Kursen leddes av konferenstolkar, de flesta medlemmar i AIIC. De fick fria händer att lägga upp och genomföra utbildningen enligt AIICs riktlinjer för tolkskolor. Den första kullen utexaminerades i maj 1994.

Dagen efter Sveriges ja till EU påbörjades planeringen för nästa kurs, och konferenstolkningen tog fart på allvar. Hittills har fem kurser genomförts, Den senaste kullen gick ut från TÖI i juni 2000, och totalt har ca 45 studenter klarat slutprovet. TÖI deltar i programmet "European Masters in Conference Interpretation" . Den numera ettåriga (dvs 8 månader) långa utbildningen har fått 3 stjärnor i AIICs förteckning över tolkskolor.

Hur ser framtiden ut? Nu är det mest akuta tolkbehovet tillgodosett, och epoken "brandkårsutryckning" får anses avslutad. De nyutbildade tolkarnas kunskaper och färdigheter måste också hinna sätta sig ute i kabinerna. Ovisshet råder om EUs framtida behov efter det svenska ordförandeskapet och i samband med utvidgningen. Tolkutbildningen tar därför en paus och återupptas tidigast hösten 2002. Man har diskuterat en annorlunda utformning med en 2-årig modell, men det verkar som om svenska studenter skulle ha svårt att vilja ägna 2 års

heltidsstudier, postgraduate, åt att bli tolkar. Ett annat förslag är en 1-årig kurs med en förberedande termin. I nästa utbildning planeras även något av EU:s kommande arbetsspråk, som t ex polska eller estniska, förutom de traditionella "stora" språken.

Under tiden finns några enstaka studenter med svenska i kombinationen både i Paris, Genève och Åbo.

Mer information finns på:Recommended citation format:
Eva BONNARD-SJÖGREN. "Konferenstolkutbildning i Sverige". aiic.net November 23, 2000. Accessed May 31, 2020. <http://aiic.net/p/285>.Message board

Comments 2

The most recent comments are on top

OJUTIKU TAWAKALITU ABIOLA

   

KINDLY SEND AND INFORMATION.

Total likes: 0 0 | 0

Brigitte Schön

   

Thank you for a very interesting article. I think you agree that writing my reaction in English makes more sense - I don't want to exclude too many colleagues.

Working from Swedish myself, I have noticed the following developments ever since Sweden joined the EU:

1) At the European Parliament, I (still)often find myself as de facto single pivot for Swedish, since the second pivot is often in the Danish booth, which is only covered by another two pivots, not always in easily accessible booths, i.e. Dutch, e.g. This means that Swedish is relegated to a status we are not used to at the EP, i.e. just covered by one pivot. I have experienced many situations where my booth (German) was in a triple relais if I left the booth. Swedish was in the Danish booth (I did the Danish in my booth)and Danish was in the Dutch booth (I did the Dutch in my booth).

Thanks to my incessable, really incessable constant protests with the planning of the European Parliament, things have improved slightly. But we are still in a situation where many colleagues actually accept this untenable situation. There are enough colleagues with passive Swedish around, they are just not engaged by the EP because by using the Danish booth as no 2 pivot, they are theoretically conforming to requirements. I exhort colleagues to follow my example far more rigorously than they have been doing so far. Protest! Don't put up with it! You are not doing yourselves any favour by acting as single pivot! And, apart from anything else, next time it's you who is not engaged because somebody else has accepted the role of de-facto single pivot!

2)In Council and Commission, I have experienced a totally different eye-opener. According to the team sheet, we often had even 3 people who were able to interprete from Swedish, still Swedish was not to be spoken. 9-9 was the rule of the game. I did point this out to Annica Östlund, head of the SCIC Swedish booth, because I get angry when I see games of this sort. Again, Swedish was being discriminated against for no obvious reason.

3)If any of you have any connections to the people who are translating into Swedish: Some of the texts are clearly unrevised. Since Sweidish isn't my strongest language, I regularly check Swedish legal texts against the German version, and I can just hope it won't all end up at the Court in Luxembourg at some stage. Change of terminology in the middle of a directive is not unusual (change of translator, I guess). I have seen Swedish texts that said something different than the German texts, I wouldn't know which one was the authoritative version, but we are talking LEGAL texts, so I admit I was shocked. They seem to be cutting corners on the revision front. At a steep price eventually, I'd say.

4) And it was a shock for all of us who have known Sweden and the Swedes for decades that you guys can actually speak so FAST!! Where and when did you learn that??? I used to be able to day-dream while I listened to Swedes unrolling their stories. Quite frankly, we all would have preferred you had remained that way!

Total likes: 0 0 | 0