Päätöslauselma koskien suomesta muihin kieliin tapahtuvaa tulkkausta euroopan parlamentissa

Vakituisten tulkkien ja avustavien konferenssitulkkien (A.I.C.) yhteinen yleiskokous

Euroopan parlamentin vakituiset tulkit ja heidän A.I.C. kollegansa kokoontuneena yhteiseen yleiskokoukseen 24. lokakuuta 2001,

- ottavat huomioon Euroopan yhteisöjen perussopimuksen 12 artiklan ja kaikkien työkielten tasa-arvoisuuden periaatteen Euroopan unionissa;

- ottavat huomioon kertomuksen nimeltä "Parlamentin valmistautuminen Euroopan unionin laajentumiseen" (PE 305.269/BUR/def), joka hyväksyttiin puhemiehistössä 3. syyskuuta 2001;

- ottavat huomioon kyseiseen kertomukseen liittyen tehdyt päätökset monikielisyyden tulevaisuudesta toimielimessämme;

- ottavat huomioon niin parlamentin virallisen ammatillisen koulutuspolitiikan, jonka nimenomaisena tavoitteena on tarjota kaikelle henkilökunnalle urakehitystä koulutuksen kautta, kuin myös tämän politiikan ketään syrjimättömän soveltamisen merkityksen kaikissa parlamentin osastoissa;

- ottavat huomioon A.I.I.C:n muistion, joka on päivätty 10. syyskuuta 2001 ja jonka otsikkona on "Management of post-enlargement multilingualism at the European Parliament - The experts' viewpoint" (Laajentumisen jälkeisen monikielisyyden hallinnointi Euroopan parlamentissa - asiantuntijoiden mielipide);

- ottavat huomioon yleiset yhteisölainsäädännön periaatteet ja niistä ennen kaikkea syrjimättömyysperiaatteen, joka koskee myös eurooppalaisia virkamiehiä, joita ei saa syrjiä äidinkielen tai kansallisuuden perusteella;

  A. ottavat huomioon, että Podestàn kertomuksessa on uudelleen vahvistettu monikielisyyden ja kielten keskinäisen tasa-arvon periaatteet;

  B. ottavat huomioon, että johdonmukainen kahden pivot-kielen säännön soveltamatta jättäminen suomen kielen osalta on eurooppalaisten virkamiesten syrjintää kielen perusteella;

  C. ottavat huomioon, että mikäli kaikki saatavilla olevat voimavarat käytettäisiin täysin hyväksi, jo nyt olisi mahdollista kattaa puolet kokouksista (tai jopa enemmän) kahdella pivot-kopilla;

  D. ottavat huomioon, että retour-tulkkaukseen (eli kaksisuuntaiseen tulkkaukseen) turvautuminen on usein väistämätöntä laajentumisten jälkeen siirtymäkauden toimena;

  E. ottavat huomioon, että retour-tulkkausta ei voi pitkällä tähtäimellä pitää kestävänä työmenetelmänä Euroopan parlamentissa;

  F. ottavat huomioon, että puutteet nykyisessä suomesta muihin kieliin tehtävän tulkkauksen järjestelmässä osoittavat, että yleinen yhden pivot-kielen mallin soveltaminen toimii tarkoitustaan vastaan;

  1. vaativat, että kahden pivot-kielen yleisperiaatteessa pitäydytään tiukasti 31. maaliskuuta 2002 jälkeen poikkeuksitta (jopa suomen kielen osalta), jolloin kaksi pivot-kieltä on oltava jokaisessa kokouksessa, jossa vaaditaan suomen tulkkausta;

  2. ovat sitä mieltä että, kaksisuuntaista tulkkausta tulisi käyttää ainoastaan määräaikaisena ratkaisuna;

  3. kehottavat tulkkausosastoa ryhtymään välittömiin toimiin suomen kielestä tehtävän retourin lopettamiseksi;

  4. vaativat, että on luotava koulutuspolitiikka yllä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi;

  5. kehottavat vakituisten tulkkien yleiskokouksen puheenjohtajaa sekä A.I.I.C:n valtuuskuntaa välittämään tämän päätöslauselman tulkkausosaston johtajalle, PO VI:n pääjohtajalle, parlamentin pääsihteerille, parlamentin puhemiehelle, parlamentin puhemiehistölle, kvestorikollegion puheenjohtajalle, poliittisten ryhmien puheenjohtajille ja pääsihteereille, Euroopan oikeusasiamiehelle, henkilöstökomitealle sekä Euroopan parlamentin kääntäjien valtuuskunnalle.Recommended citation format:
AIIC. "Päätöslauselma koskien suomesta muihin kieliin tapahtuvaa tulkkausta euroopan parlamentissa". aiic.net December 8, 2001. Accessed July 7, 2020. <http://aiic.net/p/538>.


Message board

Comments 2

The most recent comments are on top

Hazel

   

What does silloituspaikka mean in finnish???

Total likes: 0 0 | 0

Made Sultson

   

Il me semble - je peux me tromper - que la pensee qui sous-tend cette declaration est une surprise a la charniere de deux mondes: langues indoeuropeennes d'une part, auxquelles le Parlement est habitue, et le finnois d'autre part qui a une structure tellement differente.

Ma contribution, comme vous le comprenez facilement, est inspiree par le fait que je suis estonienne et le finnois est une langue parente. Etant interprete, je comprends mieux que quiconque les difficultes de rapprochement des "ensembles mathematiques" si eloignes. Je pense que les interpretes, ayant a leur actif le japonais (par exemple), nous comprendraient mieux.

Nous sommes tres eloignes du berceau fatalement partiellement latin des autres langues pratiquees en Europe. Sans connaitre ce fait, on peut, en effet, ne pas comprendre certaines tournures utilisees par les finnois (ou les estoniens).

Meilleures salutations,

Made Sultson

Total likes: 0 0 | 0