Resolution om tolkning från finska på europaparlamentet

Gemensam Generalförsamling för de fast anställda tolkarna och kontraktsanställda konferenstolkarna (A.I.C.)

De fast anställda tolkarna på Europaparlamentet och de kontraktsanställda kollegorna (A.I.C.) fattade följande beslut vid den gemensamma generalförsamlingen den 24 oktober 2001:

- Med beaktande av artikel 12 i fördraget som upprättar den Europeiska Gemenskapen och principen om att alla arbetsspråk i EU är jämlika,

- med beaktande av betänkandet: "Att förbereda Europaparlamentet inför en utvidgad Europeisk union" (PE 305.269/BUR/slutlig), som antogs av presidiet den 3 september 2001,

- med beaktande av de beslut som fattats inom ramen för detta betänkandet om den framtida språkliga mångfalden inom Europaparlamentet,

- med beaktande av parlamentets officiella fortbildingspolitik vars mål är att ge all personal karriärmöjligheter via fortbildning, samt vikten av att denna princip tillämpas på ett icke-diskriminerande sätt inom alla enheter,

- med beaktande av meddelandet som sammanställts av A.I.I.C. den 10 September 2001 med titeln "Förvaltningen av den språkliga mångfalden på Europaparlamentet efter utvidgningen – De sakkunnigas synpunkter",

- med beaktande av de allmänna principerna inom gemenskapslagstiftningen, i synnerhet principen om icke-diskriminering som gäller alla tjänstemän inom EU, som slår fast att diskriminering ej får ske på grund av modersmål eller nationalitet.

 1. Principerna om språklig mångfald och att alla arbetsspråk är jämlika har bekräftats i betänkandet av Podesta.
 2. Att konsekvent bortse från regeln om två pivot-kabiner vid tolkning från finska innebär en språklig diskriminering av EU-tjänstemän.
 3. Om alla tillgängliga resurser utnyttjades skulle det vara möjligt att täcka hälften av alla, eller t.o.m. fler möten med två pivot-kabiner.
 4. Efter utvidgningen kommer det under en övergångsperiod att bli oundvikligt med returtolkning från vissa språk.
 5. Returtolkning kan inte betraktas som en hållbar arbetsmetod inom Europaparlamentet på lång sikt.
 6. Bristerna i det nuvarande systemet vid tolkning från finska visar att modellen med endast en pivot-kabin är kontraproduktiv.

Generalförsamlingen

 1. insisterar på att den allmänna principen med två pivotspråk ska vara regel även för finska fr.o.m den 31 mars 2002. M.a.o. krävs det två pivotspråk vid de möten där det tolkas från finska,
 2. anser att systemet med returtolkning endast ska ses som en tillfällig lösning,
 3. uppmanar direktoratet för tolkning att omedelbart vidta åtgärder som har som mål att upphöra med returtolkning från finska,
 4. insisterar på att det utvecklas en fortbildningspolitik som gör det möjligt att förverkliga dessa mål,
 5. uppmanar ordföranden för generalförsamlingen för de fast anställda tolkarna och delegationen för A.I.I.C. att vidarebefordra denna resolution till direktören för tolkenheten, generaldirektören för GD VI, parlamentets generalsekreterare, parlamentets talman, parlamentets presidium, sittande ordförande för kvestorerna, ordförandena och generalsekreterarna i de politiska grupperna, Europeiska ombudsmannen, personalkommittén samt översättarnas delegation på Europaparlamentet.


Recommended citation format:
AIIC. "Resolution om tolkning från finska på europaparlamentet". aiic.net December 8, 2001. Accessed May 27, 2020. <http://aiic.net/p/648>.


Message board

Comments 2

The most recent comments are on top

Hazel

   

What does silloituspaikka mean in finnish???

Total likes: 0 0 | 0

Made Sultson

   

Il me semble - je peux me tromper - que la pensee qui sous-tend cette declaration est une surprise a la charniere de deux mondes: langues indoeuropeennes d'une part, auxquelles le Parlement est habitue, et le finnois d'autre part qui a une structure tellement differente.

Ma contribution, comme vous le comprenez facilement, est inspiree par le fait que je suis estonienne et le finnois est une langue parente. Etant interprete, je comprends mieux que quiconque les difficultes de rapprochement des "ensembles mathematiques" si eloignes. Je pense que les interpretes, ayant a leur actif le japonais (par exemple), nous comprendraient mieux.

Nous sommes tres eloignes du berceau fatalement partiellement latin des autres langues pratiquees en Europe. Sans connaitre ce fait, on peut, en effet, ne pas comprendre certaines tournures utilisees par les finnois (ou les estoniens).

Meilleures salutations,

Made Sultson

Total likes: 0 0 | 0