Resolution om tolkning från finska på europaparlamentet

Gemensam generalförsamling för de fast anställda tolkarna och kontraktsanställda konferenstolkarna (A.I.C.)

De fast anställda tolkarna på Europaparlamentet och de kontraktsanställda kollegorna (A.I.C.), fattade följande beslut vid den gemensamma generalförsamlingen den 24 oktober 2001:

- Med beaktande av artikel 12 i fördraget som upprättar den Europeiska Gemenskapen och principen om att alla arbetsspråk i EU är jämlika,

- med beaktande av betänkandet: "Att förbereda Europaparlamentet inför en utvidgad Europeisk union" (PE 305.269/BUR/slutlig), som antogs av presidiet den 3 september 2001,

- med beaktande av de beslut som fattats inom ramen för detta betänkandet om den framtida språkliga mångfalden inom Europaparlamentet,

- med beaktande av parlamentets officiella fortbildingspolitik vars mål är att ge all personal karriärmöjligheter via fortbildning, samt vikten av att denna princip tillämpas på ett icke-diskriminerande sätt inom alla enheter,

- med beaktande av meddelandet som sammanställts av A.I.I.C. den 10 september 2001 med titeln "Förvaltningen av den språkliga mångfalden på Europaparlamentet efter utvidgningen – De sakkunnigas synpunkter".

 1. Flera av besluten i betänkandet är fattade på felaktiga grunder och är baserade på en rad missförstånd som emellertid framställs som fakta i arbetsdokumentet om den språkliga mångfalden.
 2. Dessa beslut kommer att innebära en genomgripande förändring av hur tolkning tillhandahålls på Europaparlamentet.
 3. Det nuvarande systemet har fungerat till allas tillfredsställelse sedan Europaparlamentet grundades.
 4. Institutionen måste kunna hantera kostnaderna för den språkliga mångfalden i en utvidgad europeisk union.
 5. Det föreslagna systemet med returtolkning (bi-aktiv tolkning) kommer inte att leda till avsevärda besparingar, då det inte påverkar det antal tolkar som behövs per möte.
 6. Antalet tolkar per kabin bör aldrig vara mindre än tre om kabinen arbetar i ett retur/bi-aktivt system.
 7. Under en övergångsperiod måste de nya arbetsspråken i Europeiska unionen till stor del tolkas i ett system med returtolkning.
 8. En tillämpning av returtolkning i hela tolktjänsten skulle innebära att flera språk inte längre skulle översättas direkt, trots att parlamentet har den kompetens och de mänskliga resurser som krävs för detta.
 9. Om returtolkning tillämpas för alla arbetsspråk kommer det inte att finnas tillgång till det antal kvalificerade tolkar som krävs för att täcka Europaparlamentets behov.
 10. En systematisk tillämpning av returtolkning kommer att inverka på tolkningens kvalitet och kan till och med försvåra kommunikationen och riskera att undergräva den språkliga mångfald man har som mål att upprätthålla.

Generalförsamlingen

 1. välkomnar att presidiet än en gång har bekräftat sitt åtagande att iaktta fullständig språklig mångfald, som är en viktig del av parlamentets demokratiska legitimitet,
 2. fördömer att tolkarna och deras ombud aldrig har rådfrågats eller informerats om de olika förslagen om hur den språkliga mångfalden inom Europaparlamentet ska bibehållas efter utvidgningen,
 3. uppmanar Europaparlamentets presidium att överväga besluten om förvaltningen av den språkliga mångfalden inom Europaparlamentet efter utvidgningen, i synnerhet beslutet om att införa ett system med returtolkning för alla arbetsspråk,
 4. anser att returtolkning endast kan vara en tillfällig lösning och att det krävs en fortbildningspolitik som uppmuntrar tolkarna att lära sig de nya arbetsspråken, såsom skett vid tidigare utvidgningar,
 5. insisterar på att tolkdirektoratet i samråd med tolkarna fem år efter nästa utvidgning genomför en ordentlig utvärdering av systemet med returtolkning, i de fall det varit oundvikligt att tillämpa detsamma,
 6. begär att en formell arbetsgrupp sammansatt av berörda parter tillsätts, för att utarbeta en fungerande metod som är yrkesmässigt, politiskt och ekonomiskt genomförbar, för att bevara den språkliga mångfalden,
 7. beslutar att deras representanter i denna arbetsgrupp ska utnämnas av delegationen för de fast anställda tolkarna och A.I.I.C.,
 8. kräver att denna arbetsgrupp ska sammankallas så snart som möjligt,
 9. begär att dess representanter avlägger en detaljerad rapport senast december 2001,
 10. förbehåller sig rätten att vidta åtgärder i enlighet med de laga och institutionella medel som står till buds om ovan angivna krav ej hörsammas,
 11. uppmanar ordföranden för generalförsamlingen för de fast anställda tolkarna och delegationen för A.I.I.C. att vidarebefordra denna resolution till direktören för tolkenheten, generaldirektören för GD VI, parlamentets generalsekreterare, parlamentets talman, parlamentets presidium, sittande ordförande för kvestorerna, ordförandena och generalsekreterarna i de politiska grupperna, Europeiska ombudsmannen, personalkommittén samt översättarnas delegation på Europaparlamentet


Recommended citation format:
AIIC. "Resolution om tolkning från finska på europaparlamentet". aiic.net December 8, 2001. Accessed May 26, 2020. <http://aiic.net/p/649>.


There are no comments to display